خانه / اخبار / « مردی که جهان را تکان داد »

« مردی که جهان را تکان داد »

این عنوانی است که « مجله ل اکسپرس » چاپ فرانسه درهفته آخر دیماه ۱۳۵۷زیرعکس تمام قد امام خمینی که تمام روی جلد مجله را با ابعاد ۱*۲ مترپوشانده ودرچهارراههای پاریس درکیوسکهای شیشه ای زینت بخش آن هفته شهرپاریس یعنی پایتخت کشور فرانسه بود.
اشاره ائی مختصرنسبت به اخراج امام خمینی ازعراق وورودشان به پاریس میتواند ، اهالی فکرواندیشه را به تفکردراین آیه شریفه :« ان تنصرالله ینصرکم ویثبت اقدامکم » وادارد.
۱- دراویل مهرماه ۱۳۵۷ – دولت عراق جناب حجت الاسلام والمسلمین سید محمود دعائی ( ازیاران صدیق امام خمینی ) را به بغداد احضارمینماید وازاومیخواهد که این پیام را به امام خمینی برساند « دولت عراق درعین احترام بشما ولی بخاطر روابط با شاه ایران محذوراتی داریم وازشما میخواهیم رعایت کنید وفعالیتها بصورت علنی نباشد.
۲-حضرت امام با شنیدن این پیام فرمودند :« این اول کارشماست به بعثی ها بگوئید من چنین چیزی را نمی پذیرم – من نمی توانم ساکت باشم ودرایران کسانیکه به من اعتقاد دارند مبارزه کنند وخون بدهند واگراینها نمیخواهند من اینجا باشم میروم جای دیگرحرفم رامیزنم »
بدنبال این محدودیتها امام پاسپورتشان را به آقای دعائی دادند که برای خروج ازعراق مجوز بگیرد.
۳ – امام قصد ورود به کویت وازآنجا به سوریه را داشتند ، ولی امیرکویت دستورداد ازورود امام به کویت جلوگیری کردند.
لهذا روز ۱۴ مهرامام ازبغداد به طرف پاریس حرکت کردند ووارد پایتخت فرانسه شدند .
۴-پس ازاسقرارامام درپاریس مامورین کاخ الیزه نظر رئیس جمهورفرانسه مبنی بر اجتناب از هر گونه فعالیت سیاسی را به امام خمینی ابلاغ نمودند ، امام درواکنش تندی اعلام نمودند : « اینگونه محدودیتها خلاف ادعای دموکراسی است واگرایشان ناگزیرشوند تا ازاین فرودگاه به آن فرودگاه وازاین کشور به آن کشور بروند بازدست ازآرمان خویش برنخواهند داشت . ژیسکاردستن رئیس جمهورفرانسه درخاطرات خود مینویسد : « دستوراخراج امام خمینی را ازفرانسه صادرکرده بودم ولی درآخرین لحظه ها نمایندگان سیاسی شاه که درآنروزها درنهایت درماندگی بودند ، خطر واکنش تند وغیرقابل کنترل مردم ایران را گوشزد کرده ودرمورد عواقب آن درایران واروپا ازخود سلب مسئولیت کردند».
۵-درمدت اقامت ۱۱۷ روزه امام خمینی درپاریس که ۱۱۴ روز آنرا افتخارحضورداشتم « نوفل لوشاتو » مهمترین مرکز خبری دنیا بود وروزانه قریب یکصد نفرخبرنگاربرای تهیه گزاراشات ازسخنرانیها ومصاحبه ها ی امام خمینی به نوفل لوشاتومی آمدند.امام خمینی درمصاحبه های متعدد ودیدارهای مختلف دیدگاههای خود را درزمینه حکومت اسلامی وهدفهای آتی نهضت اسلامی برای جهانیان بازگو میکردند. به این ترتیب جمعیت بیشتری ازمردم جهان با اندیشه های ایشان وجنایات حکومت پهلوی آشنا شدند وبدینوسیله بحرانیترین دوران نهضت اسلامی وقیام مردم رادرایران رهبری میکردند.
۶-درایران دولتها یکی پس ازدیگری سقوط میکردند ، حتی دولت نظامی ازهاری علیرغم کشتارهای وسیع تاثیری درکنترل قیام مردم نداشت وشاه درنهایت استیصال از سفیرآمریکا وانگلیس درخواست راه حل میکرد ، امام هیچیک ازطرحها ی آنها حتی طرح کودتای ژنرال هایزر آمریکائی نتیجه ای نداشت وشاه ناچاردر۲۶ دیماه ایران را ترک نمود .
۷-دراواخردیماه بود که نمایندگان کارتررئیس جمهوری آمریکا وژیسکاردستن رئیس جمهوری فرانسه شبانه به دیدن امام خمینی درنوفل لوشاتو آمدند وازامام درخواست نمودند ، فعلا” به ایران نروند.

چون برای ایشان خطر وجود دارد ، به محض اینکه منزل امام را ترک کردند ، امام دستوردادند اعلام کنید من روز جمعه به ایران میروم شاپوربختیار آخرین نخست وزیر شاه فرودگاههای ایران را برای امام بست واجازه نداد ایران ایر برای انتقال امام به پاریس بیاید.
با تمهیداتی که همراهان امام انجام دادند سرانجام ساعت ۹ صبح روز جمعه ۱۲ بهمن ماه امام خمینی به همراه تعدادی ازیاران خود بایک فروند هواپیمای ۷۴۷ ایرفرانس وارد تهران شدند، والبته دوسه روز قبل ازترک پاریس بود که مجله ل اکسپرس آن جمله تاریخی خود را زیرعکس تمام قد امام خمینی درشت نوشته بود: مردی که جهان را تکان داد.
وروز ۲۲ بهمن ماه ۱۳۵۷ رخدادی عظیم بوقوع پیوست وافقی جدید رابرای رهائی وآزادی تمام ملل مستضعف جهان گشوده شد. واینک نگاهی گذرا وفهرست وار به بعضی ازآثاربرکات انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی درجهان امروز:
۱-انقلاب اسلامی که با اندیشه های یک عالم مجاهد مبتنی برمکتب اهل بیت واسلام راستین نظام ستم شاهی را سرنگون نمود.همه مقررات وقوانین حاکم برزمان وقوع این حادثه عظیم را درهم شکست لهذا یکی ازمهمترین وبرجسته ترین حوادث درجهان است.
این انقلاب ازلحاظ استراتژیک بسیار حائزاهمیت است زیرا قدرت خود را ازاندیشه های فردی بنام ( امام خمینی ) گرفته است.
ازدیگرآثاراین انقلاب – زنده کردن خدا درمحورحیات انسان ونیزروشی برای زندگی فراترازهمه اختلافات ملی – قومی ومذهبی بود این انقلاب ازانقلاباتی است که حرکت وآثارش درچهارچوب مرزهای یک کشورخلاصه نمیشود بلکه دیدگاهی فراملی وجهانی دارد،اقبال لاهوری درکتاب فلسفه خود « پیش بینی میکند که تهران درآینده قرارگاه مسلمانان » خواهد شد .
پس ازانقلاب اسلامی نیزایران بصورت ام القری دارالسلام درآمد. حتی ایران میتواند بعلت موقعیت منحصربه فرد ومنابع عظیم بی پایان انرژی ابزارفرهنگی واعتقادی نیرومند به مرکزساماندهی تمدن نوین اسلامی درآید .
زیراانقلاب اسلامی ایران « درپیدایش – درکیفیت مبارزه ودرانگیزه » ازسایرانقلابات جداست ومیتواند درپیامدها ودستاوردها نیزمتمایز وپیش روترازسایرانقلابات باشد.
این ویژگیها ریشه دردین وباورهای برخاسته ازمذهب دارد ، این انقلاب برآمده ازمذهب به احیای دین وتجدید حیات اسلام درایران وجهان میرساند که یکی ازابعاد آن تولد وتداوم جنبشهای سیاسی واسلامی معاصردردودهه اخیراست .
ازدیگرآثاراین انقلاب بیداری جهان اسلام است ، انقلاب اسلامی ایران بعنوان نقطه آغازخیزش بیداری اسلامی درنیمه دوم قرن بیستم شروع دوره جدیدی ازظهوراسلام با رویکرد سیاسی رابرای جهان اسلام نوید داد، البته میزان تاثیرگذاری انقلاب اسلامی برهمه جوامع اسلامی یکسان نبوده ، بلکه با توجه به اوضاع خاص هرمنطقه وقرابت های فکری وفرهنگی وجغرافیایی درجه تاثیرآن متفاوت است. بدین منظورمیتوان نهضتهای اسلامی درکشورهای:« اندونزی – مالزی – فیلیپین – افغانسان – پاکستان – هند – کشمیر- بنگلادش – آسیای مرکزی – قفقاز – ترکیه – لبنان – فلسطین » بررسی شده است.
…. .. این بررسیها نشان میدهد با توجه به اینکه شعارهای انقلاب اسلامی محدود به حرکت درچهارچوب مرزهای یک کشورنموده تاثیرات فراوانی برجنبشهای اسلامی سیاسی معاصرگذاشته است .
درحقیقت تفکرسیاسی امام خمینی منسجم ترین منطق اسلام گرائی بوده است . همچنین انقلاب اسلامی باعث تولد گروهها وجنبشهای اسلامی دیگری شده است که توانستند برمعادلات داخلی ومنطقه ای وبین المللی تاثیرفراوانی داشته باشند.
برای حسن ختام این مقال و تاثیر بی نظیر اندیشه های امام خمینی بررخدادهای منطقه فرازهایی ازنامه تاریخی امام خمینی به گورباچف را مرور میکنیم .
….. اگر به فراترازاین مقدارفکرمیکنید ، اولین مسئله ایکه مطمئنا” باعث موفقیت شما خواهد شد این است که درسیاست اسلاف خود دائربر« خدازدائی » و« دین زدائی » ازجامعه که تحقیقا” بزرگترین وبالاترین ضربه را برپیکرمردم کشورشوری وارد کرده است تجدید نظرنمائید وبدانید که برخورد واقعی با قضایای جهان جزدراین طریق میسرنیست .
جناب آقای گورباچف ، باید به این حقیقت روآورد – مشکل اصلی کشورشما مسئله مالکیت واقتصاد وآزادی نیست ، مشکل شما عدم اعتقاد واقعی به خداست همان مشکلی که غرب را هم به ابتذال وبن بست کشیده ویا خواهد کشید . مشکل اصلی مبارزه طولانی وبیهوده با خدا ومبداء هستی وآفرینش است . « جناب آقای گورباچف برای همه روشن است که ازاین پس کمونیسم را باید درموزه های تاریخ سیاسی جهان جستجوکرد ، چرا که مارکسیسم جوابگوی هیچ نیازی ازنیازهای واقعی انسان نیست ، چرا که مکتبی است مادی وبا مادیات نمیتوان بشریت راازبحران عدم اعتقاد به معنویت که اساسی ترین درد جامعه بشری درغرب وشرق است بدرآورد ».
ودیدیم که کمونیسم به موزه تاریخ سپرده شد وبدنبال آن جوامع غربی امروز درلجن زارهای اخلاقی گرفتارشدند مصلحین امیدی به رهائی آنان ندارند .
همان گونه که درهفته اول بهمن ماه ۱۳۵۷ مجله ل اکسپرس پیش بینی نمود ، امام خمینی آن عبد صالحی است که جهان را تکان داد وسرنوشت تاریخ را تغییر داد ، راهش تا استقرارصلح وامنیت برجامعه جهانی ادامه خواهد داشت . انشاءالله

درباره ی admin2

همچنین ببینید

محمد هاشمی: نسل جدید از ما سوال می کنند که شما انقلاب کردید چه برای ما آوردید؟ آزادی؟ کو آزادی؟!

پایگاه اطلاع رسانی و خبری جماران محمد هاشمی: نسل جدید از ما سوال می کنند …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *